آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور دانمارک گمرک منطقه ويژه اقتصادي پيامآمار کل واردات از کشور دانمارک گمرک منطقه ويژه اقتصادي پيام 25 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
دانمارک
21069020
امولسيفاير
184,200
18,916,813,416 ریال
450,400 $
2
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
دانمارک
35051090
دکسرين و ساير نشاسته ها و فکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري
178,000
17,910,112,860 ریال
426,431 $
3
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
دانمارک
35051090
دکسرين و ساير نشاسته ها و فکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري
220,000
17,804,470,200 ریال
423,916 $
4
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
دانمارک
21069020
امولسيفاير
169,700
14,875,657,300 ریال
354,182 $
5
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
دانمارک
04051020
کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش از 500 گرم
75,000
13,493,930,400 ریال
321,284 $
6
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
دانمارک
35051090
دکسرين و ساير نشاسته ها و فکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري
191,000
12,043,939,926 ریال
286,760 $
7
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
دانمارک
35051090
دکسرين و ساير نشاسته ها و فکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري
144,000
11,689,520,040 ریال
278,322 $
8
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
دانمارک
21069020
امولسيفاير
55,400
11,011,336,232 ریال
262,175 $
9
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
دانمارک
32030000
رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني با استثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه بر اساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد
4,305
10,767,366,925 ریال
256,366 $
10
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
دانمارک
32030000
رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني با استثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه بر اساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد
6,180
9,674,252,272 ریال
230,339 $
11
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
دانمارک
21069020
امولسيفاير
80,000
8,658,440,000 ریال
206,153 $
12
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
دانمارک
21069020
امولسيفاير
30,600
7,918,926,336 ریال
188,546 $
13
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
دانمارک
38151100
کاتاليزورهاي تقويت شده با نيکل يا ترکيبات نيکل به عنوا ن ماده فعال
14,000
7,883,106,000 ریال
187,693 $
14
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
دانمارک
28353990
ساير پلي فسفاتها به غير از پيرو فسفات دي سديم
64,800
7,794,987,477 ریال
185,595 $
15
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
دانمارک
35051090
دکسرين و ساير نشاسته ها و فکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري
81,000
6,325,881,066 ریال
150,616 $
16
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
دانمارک
21069020
امولسيفاير
21,000
6,026,106,240 ریال
143,479 $
17
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
دانمارک
21069020
امولسيفاير
68,000
5,711,426,950 ریال
135,986 $
18
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
دانمارک
28353990
ساير پلي فسفاتها به غير از پيرو فسفات دي سديم
43,975
5,364,122,006 ریال
127,717 $
19
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
دانمارک
32030000
رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني با استثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه بر اساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد
1,600
4,465,874,798 ریال
106,330 $
20
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
دانمارک
84798990
ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر
4,222
3,421,281,120 ریال
81,459 $
21
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
دانمارک
84229090
ساير اجزا و قطعات ماشين هاي ظرفشويي، ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن، پركردن، بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي
77
1,631,914,197 ریال
38,855 $
22
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
دانمارک
90262000
آلات و دستگاه ها براي سنجش يا کنترل فشار
261
914,960,000 ریال
21,785 $
23
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
دانمارک
84229090
ساير اجزا و قطعات ماشين هاي ظرفشويي، ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن، پركردن، بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي
6
226,359,910 ریال
5,390 $
24
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
دانمارک
84068290
سایر توربین های بخار غیر مذکور
280
203,687,794 ریال
4,850 $
25
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
دانمارک
85183090
مجموع هاي متشکل از يک ميکروفون و يک يا چند بلندگو
308
54,729,813 ریال
1,303 $
مجموع کل (ریال): 204,789,203,278
مجموع کل (دلار): 4,875,932