آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور اتريش گمرک منطقه ويژه اقتصادي کاوهآمار کل واردات از کشور اتريش گمرک منطقه ويژه اقتصادي کاوه 40 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
اتريش
48192010
قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي
333,128
64,865,431,612 ریال
1,544,415 $
2
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
اتريش
48192010
قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي
312,975
57,517,697,694 ریال
1,369,469 $
3
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
اتريش
48192010
قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي
252,217
47,480,275,958 ریال
1,130,483 $
4
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
اتريش
48192010
قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي
110,588
20,780,475,967 ریال
494,773 $
5
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
اتريش
48192010
قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي
87,423
15,792,218,716 ریال
376,005 $
6
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
اتريش
39233010
پریفرم (PET)
184,179
15,035,234,933 ریال
357,982 $
7
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
اتريش
39233010
پریفرم (PET)
146,410
13,536,506,184 ریال
322,298 $
8
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
اتريش
48192010
قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي
66,744
11,910,267,997 ریال
283,578 $
9
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
اتريش
48192010
قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي
50,925
9,412,508,771 ریال
224,107 $
10
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
اتريش
13022000
مواد پکتيني، پکتينات ها و پکتات ها
10,000
7,555,992,000 ریال
179,905 $
11
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
اتريش
21069090
ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد
11,525
5,498,683,126 ریال
130,921 $
12
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
اتريش
84749090
اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر، چكش، كانكتيو، منتل
202,000
5,074,682,400 ریال
120,826 $
13
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
اتريش
90271000
دستگاه تجزيه گاز يا دود
950
4,955,685,000 ریال
117,993 $
14
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
اتريش
39233010
پریفرم (PET)
31,220
3,003,659,274 ریال
71,516 $
15
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
اتريش
90271000
دستگاه تجزيه گاز يا دود
350
2,802,890,400 ریال
66,735 $
16
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
اتريش
32030000
رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني با استثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه بر اساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد
450
2,721,643,575 ریال
64,801 $
17
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
اتريش
32030000
رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني با استثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه بر اساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد
1,000
2,696,082,525 ریال
64,192 $
18
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
اتريش
84179000
اجزاء و قطعات کوره ها و تنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غير برقي
10,000
2,527,173,000 ریال
60,171 $
19
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
اتريش
33021090
سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا
2,090
2,229,655,330 ریال
53,087 $
20
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
اتريش
83091000
طشتک ا ز فلز معمولي.
18,354
2,158,130,683 ریال
51,384 $
21
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
اتريش
15171000
مارگارين (به استثناي مارگارين مايع)
42,000
2,149,580,160 ریال
51,180 $
22
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
اتريش
33021090
سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا
1,960
2,080,723,772 ریال
49,541 $
23
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
اتريش
33021090
سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا
2,245
1,946,197,431 ریال
46,338 $
24
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
اتريش
33021090
سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا
2,177
1,735,371,331 ریال
41,318 $
25
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
اتريش
20093900
آب هر يک از مرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش از 20
4,000
1,329,527,160 ریال
31,655 $
26
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
اتريش
59113200
پارچه هاي نسجي و نمدها متصل يا مجهز به وسايل اتصال براي ماشين هاي کاغذسازي يا ماشين هاي همانند بوزن هرمترمربع 650 گرم و بيشتر.
332
1,240,933,851 ریال
29,546 $
27
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
اتريش
20097900
آب سيب با مقياس بريکس بيش از 20
10,175
1,085,878,063 ریال
25,854 $
28
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
اتريش
33021090
سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا
1,050
1,002,934,610 ریال
23,879 $
29
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
اتريش
33021090
سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا
1,766
697,254,133 ریال
16,601 $
30
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
اتريش
20079910
پوره موز، انبه، پشن فروت، ليچي و آناناس
2,148
637,821,594 ریال
15,186 $
31
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
اتريش
33021090
سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا
690
597,880,537 ریال
14,235 $
32
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
اتريش
83099090
سايردر، درپوش و سرپوش، درپوش پاره شونده براي بطري درپوش پيچي بشكه، مهر و موم و ساير متفرغات بسته بندي، از فلزات معمولي غير مذکور در جاي ديگر
4,830
539,999,495 ریال
12,857 $
33
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
اتريش
21069090
ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد
275
414,286,579 ریال
9,864 $
34
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
اتريش
33021090
سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا
685
370,742,772 ریال
8,827 $
35
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
اتريش
21069090
ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد
500
249,120,125 ریال
5,931 $
36
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
اتريش
33021090
سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا
230
150,069,044 ریال
3,573 $
37
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
اتريش
21069090
ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد
100
138,281,085 ریال
3,292 $
38
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
اتريش
21069090
ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد
62
87,513,423 ریال
2,084 $
39
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
اتريش
20098990
ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي)
540
79,224,415 ریال
1,886 $
40
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
اتريش
33021090
سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا
40
36,729,900 ریال
875 $
مجموع کل (ریال): 314,124,964,625
مجموع کل (دلار): 7,479,163