آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور تايلند گمرک منطقه ويژه اقتصادي کاوهآمار کل واردات از کشور تايلند گمرک منطقه ويژه اقتصادي کاوه 26 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
تايلند
20094910
آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره)
515,484
59,465,019,390 ریال
1,415,834 $
2
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
تايلند
20094910
آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره)
477,300
39,272,737,236 ریال
935,065 $
3
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
تايلند
20094910
آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره)
324,564
37,807,180,282 ریال
900,171 $
4
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
تايلند
20094910
آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره)
340,560
37,224,959,841 ریال
886,309 $
5
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
تايلند
20094910
آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره)
304,440
34,719,946,500 ریال
826,665 $
6
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
تايلند
20094910
آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره)
272,448
30,135,751,177 ریال
717,518 $
7
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
تايلند
20094910
آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره)
294,378
30,010,280,879 ریال
714,530 $
8
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
تايلند
20094910
آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره)
254,040
25,873,688,495 ریال
616,040 $
9
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
تايلند
20082010
آناناس آماده یا یا محفوظ شده به نحوی دیگر با یا بدون افزودن قند یا سایر مواد شیرین کننده یا الکل در ظرفی که حداقل 3 کیلوگرم گنجایش داشته باشد
258,400
16,485,974,534 ریال
392,523 $
10
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
تايلند
20094910
آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره)
133,644
16,059,352,311 ریال
382,366 $
11
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
تايلند
20094910
آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره)
190,920
15,694,151,130 ریال
373,670 $
12
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
تايلند
48192010
قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي
59,236
12,687,589,728 ریال
302,085 $
13
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
تايلند
20079910
پوره موز، انبه، پشن فروت، ليچي و آناناس
266,240
12,646,440,775 ریال
301,106 $
14
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
تايلند
40070000
نخ و طناب از کائوچوي ولکانيزه شده
74,900
10,214,067,585 ریال
243,192 $
15
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
تايلند
48192010
قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي
44,430
9,198,935,100 ریال
219,022 $
16
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
تايلند
20079910
پوره موز، انبه، پشن فروت، ليچي و آناناس
99,840
3,814,303,487 ریال
90,817 $
17
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
تايلند
40070000
نخ و طناب از کائوچوي ولکانيزه شده
25,000
3,237,657,480 ریال
77,087 $
18
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
تايلند
40070000
نخ و طناب از کائوچوي ولکانيزه شده
25,000
3,212,775,000 ریال
76,495 $
19
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
تايلند
40070000
نخ و طناب از کائوچوي ولکانيزه شده
25,000
3,204,037,500 ریال
76,287 $
20
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
تايلند
40070000
نخ و طناب از کائوچوي ولکانيزه شده
25,000
3,157,660,000 ریال
75,182 $
21
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
تايلند
40070000
نخ و طناب از کائوچوي ولکانيزه شده
25,000
3,109,731,750 ریال
74,041 $
22
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
تايلند
40070000
نخ و طناب از کائوچوي ولکانيزه شده
25,000
3,025,617,750 ریال
72,039 $
23
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
تايلند
40070000
نخ و طناب از کائوچوي ولکانيزه شده
25,000
2,851,625,000 ریال
67,896 $
24
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
تايلند
40070000
نخ و طناب از کائوچوي ولکانيزه شده
25,000
2,845,375,000 ریال
67,747 $
25
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
تايلند
20082000
آناناس، آماده شده يا محفوظ شده (به استثناي آن ها که مشمول شماره 2006 و 2007 مي باشند)
15,600
1,025,301,128 ریال
24,412 $
26
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
تايلند
32030000
رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني با استثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه بر اساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد
10
23,414,930 ریال
557 $
مجموع کل (ریال): 417,003,573,988
مجموع کل (دلار): 9,928,656