آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور ترکيه گمرک منطقه ويژه اقتصادي کاوهآمار کل واردات از کشور ترکيه گمرک منطقه ويژه اقتصادي کاوه 345 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ترکيه
39219099
ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور
477,231
94,090,793,546 ریال
2,240,257 $
2
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ترکيه
39219099
ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور
494,043
87,709,047,816 ریال
2,088,311 $
3
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ترکيه
48192010
قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي
498,854
80,978,903,678 ریال
1,928,069 $
4
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ترکيه
48192010
قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي
421,633
72,129,755,358 ریال
1,717,375 $
5
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ترکيه
35030090
ساير
200,000
70,428,215,000 ریال
1,676,862 $
6
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ترکيه
35030090
ساير
200,000
65,045,500,000 ریال
1,548,702 $
7
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ترکيه
87042190
سایر وسایل نقلیه موتوری برای حمل ونقل کالا دارای موتور پیستونی ودرونسوز تراکمی - احتراقی (دیزلی یا نیمه دیزلی) با وزن ناخالص حداکثر 5 تن
96,434
59,028,112,000 ریال
1,405,431 $
8
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ترکيه
39269092
نوار پلاستيکي داراي برآمدگي هاي قلاب مانند
162,840
55,855,137,657 ریال
1,329,884 $
9
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ترکيه
59039030
"نوار پهلوي پوشک سه لايه، متشکل از دو لايه منسوج در طرفين و يک لايه مياني فيلم الاستيک"
218,296
53,042,553,776 ریال
1,262,918 $
10
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ترکيه
59039030
"نوار پهلوي پوشک سه لايه، متشکل از دو لايه منسوج در طرفين و يک لايه مياني فيلم الاستيک"
219,658
52,500,581,853 ریال
1,250,014 $
11
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ترکيه
48192010
قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي
312,092
50,329,580,231 ریال
1,198,323 $
12
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ترکيه
39219099
ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور
233,907
47,958,339,445 ریال
1,141,865 $
13
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ترکيه
59039030
"نوار پهلوي پوشک سه لايه، متشکل از دو لايه منسوج در طرفين و يک لايه مياني فيلم الاستيک"
202,956
45,868,032,455 ریال
1,092,096 $
14
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ترکيه
39219099
ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور
277,091
44,895,149,074 ریال
1,068,932 $
15
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ترکيه
35030090
ساير
124,000
40,904,464,800 ریال
973,916 $
16
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ترکيه
08031000
موز سبز تازه يا خشك كرده
1,430,523
40,635,080,416 ریال
967,502 $
17
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ترکيه
39219099
ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور
254,757
40,141,653,466 ریال
955,754 $
18
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ترکيه
39219099
ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور
227,437
39,886,826,781 ریال
949,686 $
19
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ترکيه
48192010
قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي
244,538
39,568,465,509 ریال
942,106 $
20
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ترکيه
59039030
"نوار پهلوي پوشک سه لايه، متشکل از دو لايه منسوج در طرفين و يک لايه مياني فيلم الاستيک"
166,243
38,951,723,954 ریال
927,422 $
21
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ترکيه
59039030
"نوار پهلوي پوشک سه لايه، متشکل از دو لايه منسوج در طرفين و يک لايه مياني فيلم الاستيک"
162,279
37,079,998,019 ریال
882,857 $
22
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ترکيه
39269092
نوار پلاستيکي داراي برآمدگي هاي قلاب مانند
118,440
36,459,163,618 ریال
868,075 $
23
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ترکيه
48192010
قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي
219,748
36,183,443,897 ریال
861,511 $
24
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ترکيه
70023200
لوله ا زشيشه ها، كه ضريب ا نبساط خطي صفر تا 300 درجه آن ها برابر يا کمتر از 0.000005 برحسب کلوين نباشد، کارنشده.
293,016
35,118,124,189 ریال
836,146 $
25
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ترکيه
39219099
ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور
266,865
34,307,410,236 ریال
816,843 $
26
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ترکيه
28369900
ساير کربنات ها، پرا کسو کربنات ها وكربنات امونيوم تجارتي كه داراي كاربامات آمونيوم باشد غير از موارد مذكور در شماره هاي 28369200 تا 28362000
608,000
32,997,371,000 ریال
785,652 $
27
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ترکيه
08031000
موز سبز تازه يا خشك كرده
1,043,840
32,957,979,001 ریال
784,714 $
28
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ترکيه
28369900
ساير کربنات ها، پرا کسو کربنات ها وكربنات امونيوم تجارتي كه داراي كاربامات آمونيوم باشد غير از موارد مذكور در شماره هاي 28369200 تا 28362000
592,000
32,177,499,200 ریال
766,131 $
29
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ترکيه
59039030
"نوار پهلوي پوشک سه لايه، متشکل از دو لايه منسوج در طرفين و يک لايه مياني فيلم الاستيک"
158,216
30,950,321,804 ریال
736,912 $
30
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ترکيه
59039030
"نوار پهلوي پوشک سه لايه، متشکل از دو لايه منسوج در طرفين و يک لايه مياني فيلم الاستيک"
141,879
29,780,611,933 ریال
709,062 $
31
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ترکيه
72241090
ساير
793,800
29,327,060,842 ریال
698,263 $
32
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ترکيه
39269092
نوار پلاستيکي داراي برآمدگي هاي قلاب مانند
86,400
29,282,903,934 ریال
697,212 $
33
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ترکيه
59039030
"نوار پهلوي پوشک سه لايه، متشکل از دو لايه منسوج در طرفين و يک لايه مياني فيلم الاستيک"
117,120
27,868,725,970 ریال
663,541 $
34
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ترکيه
70023200
لوله ا زشيشه ها، كه ضريب ا نبساط خطي صفر تا 300 درجه آن ها برابر يا کمتر از 0.000005 برحسب کلوين نباشد، کارنشده.
225,142
27,136,372,087 ریال
646,104 $
35
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ترکيه
48192010
قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي
173,452
26,515,662,160 ریال
631,325 $
36
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ترکيه
35030090
ساير
84,000
26,150,455,800 ریال
622,630 $
37
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ترکيه
39219099
ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور
207,250
25,492,447,398 ریال
606,963 $
38
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ترکيه
20094910
آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره)
252,720
23,854,532,732 ریال
567,965 $
39
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ترکيه
39269092
نوار پلاستيکي داراي برآمدگي هاي قلاب مانند
71,520
23,416,058,090 ریال
557,525 $
40
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ترکيه
48192010
قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي
145,331
22,614,951,936 ریال
538,451 $
41
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ترکيه
39219099
ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور
184,129
22,116,000,091 ریال
526,571 $
42
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ترکيه
87049000
وسايل نقليه موتوري، براي حمل ونقل کالا، که در جاي ديگري مذکور نباشد.
36,150
21,760,596,000 ریال
518,109 $
43
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ترکيه
59039030
"نوار پهلوي پوشک سه لايه، متشکل از دو لايه منسوج در طرفين و يک لايه مياني فيلم الاستيک"
91,411
21,154,377,912 ریال
503,676 $
44
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ترکيه
59039020
نوار جلوي پوشک (fontal tape) متشکل از يک لايه فيلم پليمري و يک لايه منسوج حلقوي بافت
79,488
21,113,469,590 ریال
502,702 $
45
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ترکيه
59039020
نوار جلوي پوشک (fontal tape) متشکل از يک لايه فيلم پليمري و يک لايه منسوج حلقوي بافت
80,352
21,092,974,089 ریال
502,214 $
46
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ترکيه
20091900
ساير آب پرتقال به غير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند
270,270
20,993,339,007 ریال
499,841 $
47
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ترکيه
39269092
نوار پلاستيکي داراي برآمدگي هاي قلاب مانند
61,920
20,864,540,048 ریال
496,775 $
48
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ترکيه
35069900
چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر.
151,200
20,539,425,858 ریال
489,034 $
49
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ترکيه
39269092
نوار پلاستيکي داراي برآمدگي هاي قلاب مانند
60,480
20,087,514,567 ریال
478,274 $
50
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ترکيه
20091900
ساير آب پرتقال به غير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند
249,480
19,223,621,525 ریال
457,705 $
مجموع کل (ریال): 1,928,564,869,348
مجموع کل (دلار): 45,918,208