آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور دانمارک گمرک منطقه ويژه اقتصادي کاوهآمار کل واردات از کشور دانمارک گمرک منطقه ويژه اقتصادي کاوه 18 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
دانمارک
35079000
آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غير مذکور در جاي ديگرو غير مشمول شماره ديگر
117,200
34,474,296,740 ریال
820,817 $
2
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
دانمارک
35079000
آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غير مذکور در جاي ديگرو غير مشمول شماره ديگر
78,500
24,381,864,901 ریال
580,521 $
3
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
دانمارک
32030000
رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني با استثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه بر اساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد
22,298
20,870,264,823 ریال
496,911 $
4
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
دانمارک
35079000
آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غير مذکور در جاي ديگرو غير مشمول شماره ديگر
54,300
16,323,498,571 ریال
388,655 $
5
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
دانمارک
35079000
آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غير مذکور در جاي ديگرو غير مشمول شماره ديگر
54,300
16,276,984,919 ریال
387,547 $
6
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
دانمارک
35079000
آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غير مذکور در جاي ديگرو غير مشمول شماره ديگر
36,100
11,401,479,537 ریال
271,464 $
7
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
دانمارک
35079000
آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غير مذکور در جاي ديگرو غير مشمول شماره ديگر
36,260
10,763,658,930 ریال
256,278 $
8
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
دانمارک
32030000
رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني با استثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه بر اساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد
9,615
9,993,718,326 ریال
237,946 $
9
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
دانمارک
32030000
رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني با استثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه بر اساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد
12,010
9,668,295,531 ریال
230,198 $
10
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
دانمارک
32030000
رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني با استثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه بر اساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد
9,417
9,530,196,430 ریال
226,909 $
11
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
دانمارک
32030000
رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني با استثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه بر اساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد
6,600
5,290,929,756 ریال
125,975 $
12
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
دانمارک
32030000
رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني با استثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه بر اساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد
6,000
3,978,996,000 ریال
94,738 $
13
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
دانمارک
32030000
رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني با استثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه بر اساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد
2,925
3,476,805,586 ریال
82,781 $
14
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
دانمارک
32030000
رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني با استثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه بر اساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد
1,446
2,417,992,131 ریال
57,571 $
15
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
دانمارک
32151900
مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد
3,377
1,895,805,392 ریال
45,138 $
16
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
دانمارک
32151900
مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد
2,521
1,462,471,608 ریال
34,821 $
17
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
دانمارک
32151900
مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد
2,475
1,297,928,898 ریال
30,903 $
18
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
دانمارک
33021090
سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا
795
561,409,953 ریال
13,367 $
مجموع کل (ریال): 184,066,598,032
مجموع کل (دلار): 4,382,540