آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور عراق گمرک منطقه ويژه اقتصادي کاوهآمار کل واردات از کشور عراق گمرک منطقه ويژه اقتصادي کاوه 17 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
عراق
47032100
خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج
2,463,910
95,842,597,500 ریال
2,281,967 $
2
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
عراق
47032100
خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج
1,850,475
72,191,520,000 ریال
1,718,846 $
3
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
عراق
47032100
خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج
1,440,765
55,680,750,000 ریال
1,325,732 $
4
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
عراق
47032100
خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج
1,302,010
51,438,307,200 ریال
1,224,722 $
5
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
عراق
54041100
تک رشته الا ستو مريك سينتتيک 67 دسي تکس يا بيشتر كه بزرگترين بعد مقطع عرضي آن از يك ميليمتر بيشتر نباشد غير از نخ دوخت و همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس
60,127
30,334,427,760 ریال
722,248 $
6
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
عراق
54041100
تک رشته الا ستو مريك سينتتيک 67 دسي تکس يا بيشتر كه بزرگترين بعد مقطع عرضي آن از يك ميليمتر بيشتر نباشد غير از نخ دوخت و همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس
48,592
24,546,840,000 ریال
584,449 $
7
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
عراق
54041100
تک رشته الا ستو مريك سينتتيک 67 دسي تکس يا بيشتر كه بزرگترين بعد مقطع عرضي آن از يك ميليمتر بيشتر نباشد غير از نخ دوخت و همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس
41,586
21,714,088,070 ریال
517,002 $
8
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
عراق
54041100
تک رشته الا ستو مريك سينتتيک 67 دسي تکس يا بيشتر كه بزرگترين بعد مقطع عرضي آن از يك ميليمتر بيشتر نباشد غير از نخ دوخت و همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس
28,684
14,291,825,152 ریال
340,282 $
9
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
عراق
47072000
ساير كاغذها يا مقواهاي عمدتاًً ساخته شده از خمير شيميايي سفيد شده، رنگ نشده در توده
997,156
8,832,325,000 ریال
210,293 $
10
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
عراق
47072000
ساير كاغذها يا مقواهاي عمدتاًً ساخته شده از خمير شيميايي سفيد شده، رنگ نشده در توده
994,563
8,690,485,000 ریال
206,916 $
11
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
عراق
47072000
ساير كاغذها يا مقواهاي عمدتاًً ساخته شده از خمير شيميايي سفيد شده، رنگ نشده در توده
968,000
8,591,265,360 ریال
204,554 $
12
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
عراق
54041100
تک رشته الا ستو مريك سينتتيک 67 دسي تکس يا بيشتر كه بزرگترين بعد مقطع عرضي آن از يك ميليمتر بيشتر نباشد غير از نخ دوخت و همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس
13,232
6,367,504,120 ریال
151,607 $
13
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
عراق
47072000
ساير كاغذها يا مقواهاي عمدتاًً ساخته شده از خمير شيميايي سفيد شده، رنگ نشده در توده
556,810
4,953,778,960 ریال
117,947 $
14
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
عراق
47072000
ساير كاغذها يا مقواهاي عمدتاًً ساخته شده از خمير شيميايي سفيد شده، رنگ نشده در توده
500,000
4,403,245,000 ریال
104,839 $
15
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
عراق
47072000
ساير كاغذها يا مقواهاي عمدتاًً ساخته شده از خمير شيميايي سفيد شده، رنگ نشده در توده
501,828
4,217,670,000 ریال
100,421 $
16
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
عراق
47072000
ساير كاغذها يا مقواهاي عمدتاًً ساخته شده از خمير شيميايي سفيد شده، رنگ نشده در توده
500,797
4,100,850,000 ریال
97,639 $
17
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
عراق
54041100
تک رشته الا ستو مريك سينتتيک 67 دسي تکس يا بيشتر كه بزرگترين بعد مقطع عرضي آن از يك ميليمتر بيشتر نباشد غير از نخ دوخت و همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس
1,277
655,774,680 ریال
15,614 $
مجموع کل (ریال): 416,853,253,802
مجموع کل (دلار): 9,925,078