آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور هند گمرک منطقه ويژه اقتصادي کاوهآمار کل واردات از کشور هند گمرک منطقه ويژه اقتصادي کاوه 46 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
هند
20079910
پوره موز، انبه، پشن فروت، ليچي و آناناس
604,800
43,526,398,158 ریال
1,036,343 $
2
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
هند
20079910
پوره موز، انبه، پشن فروت، ليچي و آناناس
669,920
36,827,509,458 ریال
876,845 $
3
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
هند
72285000
ميله هاا زفولادممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده فقط سردشکل دا ده شده ياسردتمام شده.
214,659
30,710,814,218 ریال
731,210 $
4
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
هند
29319090
ساير ترکيبات آلي - غير آلي غير مذکور در جاي ديگر
564,300
30,542,912,245 ریال
727,212 $
5
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
هند
72222000
ميله ها ا زفولاد زنگ نزن، سرد شکل دا ده شده يا سرد تمام شده.
104,830
28,720,242,928 ریال
683,815 $
6
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
هند
20079910
پوره موز، انبه، پشن فروت، ليچي و آناناس
480,960
28,371,340,686 ریال
675,508 $
7
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
هند
72222000
ميله ها ا زفولاد زنگ نزن، سرد شکل دا ده شده يا سرد تمام شده.
97,196
25,413,495,075 ریال
605,083 $
8
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
هند
72222000
ميله ها ا زفولاد زنگ نزن، سرد شکل دا ده شده يا سرد تمام شده.
86,794
24,119,611,516 ریال
574,276 $
9
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
هند
20079910
پوره موز، انبه، پشن فروت، ليچي و آناناس
396,320
23,740,117,014 ریال
565,241 $
10
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
هند
20079910
پوره موز، انبه، پشن فروت، ليچي و آناناس
307,200
17,567,481,568 ریال
418,273 $
11
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
هند
20079910
پوره موز، انبه، پشن فروت، ليچي و آناناس
416,000
17,507,760,325 ریال
416,851 $
12
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
هند
72222000
ميله ها ا زفولاد زنگ نزن، سرد شکل دا ده شده يا سرد تمام شده.
58,181
16,788,084,207 ریال
399,716 $
13
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
هند
20079910
پوره موز، انبه، پشن فروت، ليچي و آناناس
257,736
15,009,007,417 ریال
357,357 $
14
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
هند
72285000
ميله هاا زفولادممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده فقط سردشکل دا ده شده ياسردتمام شده.
102,322
14,062,461,183 ریال
334,821 $
15
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
هند
72241090
ساير
440,065
13,848,732,883 ریال
329,732 $
16
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
هند
20079910
پوره موز، انبه، پشن فروت، ليچي و آناناس
271,440
12,904,607,956 ریال
307,253 $
17
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
هند
72241090
ساير
420,000
12,417,303,334 ریال
295,650 $
18
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
هند
20079910
پوره موز، انبه، پشن فروت، ليچي و آناناس
295,460
11,669,521,648 ریال
277,846 $
19
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
هند
72222000
ميله ها ا زفولاد زنگ نزن، سرد شکل دا ده شده يا سرد تمام شده.
36,829
9,968,865,295 ریال
237,354 $
20
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
هند
72222000
ميله ها ا زفولاد زنگ نزن، سرد شکل دا ده شده يا سرد تمام شده.
34,067
9,437,301,783 ریال
224,698 $
21
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
هند
72285000
ميله هاا زفولادممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده فقط سردشکل دا ده شده ياسردتمام شده.
72,940
8,954,498,022 ریال
213,202 $
22
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
هند
72285000
ميله هاا زفولادممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده فقط سردشکل دا ده شده ياسردتمام شده.
59,906
8,656,385,346 ریال
206,104 $
23
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
هند
20098910
"آب ميوه تغليظ شده (كنسانتره موز، انبه، گواوا، پشن فروت و ليچي)"
164,160
8,494,925,184 ریال
202,260 $
24
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
هند
20098910
"آب ميوه تغليظ شده (كنسانتره موز، انبه، گواوا، پشن فروت و ليچي)"
127,680
7,249,568,431 ریال
172,609 $
25
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
هند
72241090
ساير
206,600
6,316,847,910 ریال
150,401 $
26
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
هند
85395000
لامپ های ساخته شده از دیودهای ساطع - نور (LED)
31,863
6,111,738,562 ریال
145,518 $
27
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
هند
72241090
ساير
206,320
5,861,788,881 ریال
139,566 $
28
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
هند
72285000
ميله هاا زفولادممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده فقط سردشکل دا ده شده ياسردتمام شده.
37,807
5,505,029,283 ریال
131,072 $
29
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
هند
20079910
پوره موز، انبه، پشن فروت، ليچي و آناناس
86,400
5,164,747,940 ریال
122,970 $
30
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
هند
72285000
ميله هاا زفولادممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده فقط سردشکل دا ده شده ياسردتمام شده.
33,313
4,676,031,658 ریال
111,334 $
31
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
هند
48041900
ساير کرا فت لانير، قشرنزده (به استثناي سفيد نشده) به شکل رول يا ورق
104,000
4,282,720,000 ریال
101,970 $
32
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
هند
85395000
لامپ های ساخته شده از دیودهای ساطع - نور (LED)
18,218
3,454,817,656 ریال
82,258 $
33
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
هند
85395000
لامپ های ساخته شده از دیودهای ساطع - نور (LED)
16,117
3,023,450,750 ریال
71,987 $
34
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
هند
72285000
ميله هاا زفولادممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده فقط سردشکل دا ده شده ياسردتمام شده.
21,336
2,813,622,227 ریال
66,991 $
35
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
هند
39081090
پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12
25,000
2,001,545,000 ریال
47,656 $
36
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
هند
32041490
ساير مواد رنگي مستقيم و فرآورده هاي بر اساس اين مواد غير از گرانول مستربچ
9,900
1,780,515,990 ریال
42,393 $
37
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
هند
20079910
پوره موز، انبه، پشن فروت، ليچي و آناناس
35,960
1,672,254,813 ریال
39,816 $
38
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
هند
72222000
ميله ها ا زفولاد زنگ نزن، سرد شکل دا ده شده يا سرد تمام شده.
6,023
1,608,475,258 ریال
38,297 $
39
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
هند
29154090
سايراسيدهاي منو- دي ياتري کلروا ستيک واملاح و ا سترهاي آن ها
48,000
1,592,448,000 ریال
37,915 $
40
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
هند
29154090
سايراسيدهاي منو- دي ياتري کلروا ستيک واملاح و ا سترهاي آن ها
36,000
1,467,888,000 ریال
34,950 $
41
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
هند
68042290
ساير سنگ هاي آسياب و سنگ هاي سنباده و سنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غير مذکور در جاي ديگر
6,535
1,283,361,476 ریال
30,556 $
42
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
هند
29239090
سایر فسفوآمینولیپیدها، با ساخت شیمیایی مشخص یا غیر مشخص
6,480
1,163,484,000 ریال
27,702 $
43
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
هند
70109010
ظروف بسته بندي براي محصولات آرايشي و بهداشتي تا حداكثر ظرفيت 250 سي سي
13,704
974,184,165 ریال
23,195 $
44
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
هند
38089429
ساير تكنيكال ها (سم رقيق نشده) داراي گريد دارويي غير مذكور در جاي ديگر
1,100
168,795,000 ریال
4,019 $
45
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
هند
38089429
ساير تكنيكال ها (سم رقيق نشده) داراي گريد دارويي غير مذكور در جاي ديگر
1,100
167,887,500 ریال
3,997 $
46
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
هند
68042290
ساير سنگ هاي آسياب و سنگ هاي سنباده و سنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غير مذکور در جاي ديگر
64
7,856,352 ریال
187 $
مجموع کل (ریال): 517,608,436,301
مجموع کل (دلار): 12,324,009