آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور پاکستان گمرک ميرجاوهآمار کل واردات از کشور پاکستان گمرک ميرجاوه 20 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
4 / 1399
میرجاوه
پاکستان
08045000
گلابي هندي، انبه و منگوتين، تازه يا خشک کرده
9,173,043
284,064,449,530 ریال
6,763,439 $
2
5 / 1399
میرجاوه
پاکستان
08045020
انبه تازه یا خشک کرده
4,304,274
137,567,877,784 ریال
3,275,426 $
3
3 / 1399
میرجاوه
پاکستان
08045000
گلابي هندي، انبه و منگوتين، تازه يا خشک کرده
4,144,598
127,588,896,180 ریال
3,037,831 $
4
5 / 1399
میرجاوه
پاکستان
08045000
گلابي هندي، انبه و منگوتين، تازه يا خشک کرده
2,585,050
81,346,458,248 ریال
1,936,820 $
5
6 / 1399
میرجاوه
پاکستان
08045020
انبه تازه یا خشک کرده
2,083,479
66,736,666,673 ریال
1,588,968 $
6
9 / 1399
میرجاوه
پاکستان
08031000
موز سبز تازه يا خشك كرده
1,515,024
41,928,564,406 ریال
998,299 $
7
7 / 1399
میرجاوه
پاکستان
08031000
موز سبز تازه يا خشك كرده
605,812
16,473,032,288 ریال
392,215 $
8
12 / 1399
میرجاوه
پاکستان
08052100
نارنگ?­ها (شامل تنجر?ن­ها وسان سوماک)
597,628
16,315,236,000 ریال
388,458 $
9
2 / 1399
بازارچه میرجاوه
پاکستان
01061390
سایر شترها و گونه های شتر به استثنای شتر دارای مولد نژاد خالص
136,694
13,700,439,341 ریال
326,201 $
10
3 / 1399
بازارچه میرجاوه
پاکستان
01061390
سایر شترها و گونه های شتر به استثنای شتر دارای مولد نژاد خالص
126,267
12,902,350,686 ریال
307,199 $
11
8 / 1399
میرجاوه
پاکستان
08031000
موز سبز تازه يا خشك كرده
368,460
10,097,909,604 ریال
240,426 $
12
2 / 1399
بازارچه میرجاوه
پاکستان
01022900
ساير حيوانات از نوع گاو بجز مولد نژاد خالص
89,623
8,983,334,322 ریال
213,889 $
13
4 / 1399
بازارچه میرجاوه
پاکستان
01061390
سایر شترها و گونه های شتر به استثنای شتر دارای مولد نژاد خالص
85,220
8,900,077,887 ریال
211,907 $
14
11 / 1399
میرجاوه
پاکستان
08031000
موز سبز تازه يا خشك كرده
171,948
4,705,515,325 ریال
112,036 $
15
1 / 1399
بازارچه میرجاوه
پاکستان
01022900
ساير حيوانات از نوع گاو بجز مولد نژاد خالص
37,723
3,838,027,746 ریال
91,382 $
16
1 / 1399
بازارچه میرجاوه
پاکستان
01061390
سایر شترها و گونه های شتر به استثنای شتر دارای مولد نژاد خالص
27,323
2,797,746,273 ریال
66,613 $
17
12 / 1399
میرجاوه
پاکستان
08031000
موز سبز تازه يا خشك كرده
100,546
2,680,905,427 ریال
63,831 $
18
6 / 1399
میرجاوه
پاکستان
08031000
موز سبز تازه يا خشك كرده
94,867
2,596,757,881 ریال
61,828 $
19
3 / 1399
بازارچه میرجاوه
پاکستان
01022900
ساير حيوانات از نوع گاو بجز مولد نژاد خالص
20,385
2,082,143,880 ریال
49,575 $
20
10 / 1399
میرجاوه
پاکستان
08031000
موز سبز تازه يا خشك كرده
26,588
757,281,659 ریال
18,031 $
مجموع کل (ریال): 846,063,671,140
مجموع کل (دلار): 20,144,374