آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور گرجستان گمرک همدانآمار کل واردات از کشور گرجستان گمرک همدان 19 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
6 / 1399
همدان
گرجستان
54022000
نخ بسيار مقاوم از پلي استرها
781,642
65,354,815,154 ریال
1,556,067 $
2
12 / 1399
همدان
گرجستان
54022000
نخ بسيار مقاوم از پلي استرها
549,507
42,757,338,729 ریال
1,018,032 $
3
7 / 1399
همدان
گرجستان
54021920
نخ پلي آميد 6/6 با دسي تكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90
108,797
21,795,440,818 ریال
518,939 $
4
9 / 1399
همدان
گرجستان
54022000
نخ بسيار مقاوم از پلي استرها
229,830
18,266,888,400 ریال
434,926 $
5
11 / 1399
همدان
گرجستان
54022000
نخ بسيار مقاوم از پلي استرها
175,008
14,515,354,720 ریال
345,604 $
6
12 / 1399
همدان
گرجستان
40029100
لاتکس کائوچوي سنتتيک وشبه كائوچو که در جاي ديگر مذکور نباشد
211,200
14,094,174,688 ریال
335,576 $
7
12 / 1399
همدان
گرجستان
54021920
نخ پلي آميد 6/6 با دسي تكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90
65,396
13,016,406,190 ریال
309,914 $
8
11 / 1399
همدان
گرجستان
54021920
نخ پلي آميد 6/6 با دسي تكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90
62,144
11,383,042,004 ریال
271,025 $
9
8 / 1399
همدان
گرجستان
54022000
نخ بسيار مقاوم از پلي استرها
138,262
11,243,999,480 ریال
267,714 $
10
11 / 1399
همدان
گرجستان
40029100
لاتکس کائوچوي سنتتيک وشبه كائوچو که در جاي ديگر مذکور نباشد
100,000
6,412,750,000 ریال
152,685 $
11
7 / 1399
همدان
گرجستان
40029100
لاتکس کائوچوي سنتتيک وشبه كائوچو که در جاي ديگر مذکور نباشد
100,000
6,219,000,000 ریال
148,071 $
12
12 / 1399
همدان
گرجستان
54021910
نخ پلي آميد 6 با دسي تكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90
59,195
6,203,297,160 ریال
147,698 $
13
8 / 1399
همدان
گرجستان
54021910
نخ پلي آميد 6 با دسي تكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90
58,845
6,096,062,046 ریال
145,144 $
14
11 / 1399
همدان
گرجستان
29291090
ساير ایزو سیانات ها
10,350
5,612,753,043 ریال
133,637 $
15
6 / 1399
همدان
گرجستان
54021920
نخ پلي آميد 6/6 با دسي تكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90
21,553
4,492,908,206 ریال
106,974 $
16
9 / 1399
همدان
گرجستان
54021910
نخ پلي آميد 6 با دسي تكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90
39,492
4,147,561,763 ریال
98,751 $
17
12 / 1399
همدان
گرجستان
29291090
ساير ایزو سیانات ها
10,000
3,443,238,000 ریال
81,982 $
18
12 / 1399
همدان
گرجستان
29109000
ا پواکسيدها...بايک حلقه سه عضوي (سه ا تم درحلقه) و مشتقات هالوژنه وسولفونه نيتره يا نيتروزه آن ها، غير مذکور در جاي ديگر.
4,140
2,351,630,869 ریال
55,991 $
19
11 / 1399
همدان
گرجستان
54021910
نخ پلي آميد 6 با دسي تكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90
19,689
2,091,160,939 ریال
49,790 $
مجموع کل (ریال): 259,497,822,209
مجموع کل (دلار): 6,178,520