آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور امارات متحده عربي گمرک پرويز خانآمار کل واردات از کشور امارات متحده عربي گمرک پرويز خان 12 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
6 / 1399
پرویز خان
امارات متحده عربي
76012000
آلياژهاي آلومينيوم، کارنشده.
1,887,487
143,455,304,362 ریال
3,415,602 $
2
10 / 1399
پرویز خان
امارات متحده عربي
76012000
آلياژهاي آلومينيوم، کارنشده.
1,744,200
132,436,570,150 ریال
3,153,252 $
3
8 / 1399
پرویز خان
امارات متحده عربي
76012000
آلياژهاي آلومينيوم، کارنشده.
1,350,000
109,369,035,000 ریال
2,604,025 $
4
9 / 1399
پرویز خان
امارات متحده عربي
76012000
آلياژهاي آلومينيوم، کارنشده.
1,073,006
79,918,627,727 ریال
1,902,824 $
5
4 / 1399
پرویز خان
امارات متحده عربي
76012000
آلياژهاي آلومينيوم، کارنشده.
1,073,800
76,382,343,580 ریال
1,818,627 $
6
12 / 1399
پرویز خان
امارات متحده عربي
76012000
آلياژهاي آلومينيوم، کارنشده.
614,000
47,532,289,080 ریال
1,131,721 $
7
11 / 1399
پرویز خان
امارات متحده عربي
76012000
آلياژهاي آلومينيوم، کارنشده.
564,000
44,153,969,840 ریال
1,051,285 $
8
7 / 1399
پرویز خان
امارات متحده عربي
76012000
آلياژهاي آلومينيوم، کارنشده.
520,600
39,441,278,366 ریال
939,078 $
9
5 / 1399
پرویز خان
امارات متحده عربي
76012000
آلياژهاي آلومينيوم، کارنشده.
300,000
24,321,150,000 ریال
579,075 $
10
1 / 1399
پرویز خان
امارات متحده عربي
76012000
آلياژهاي آلومينيوم، کارنشده.
400,000
23,917,456,000 ریال
569,463 $
11
2 / 1399
پرویز خان
امارات متحده عربي
76012000
آلياژهاي آلومينيوم، کارنشده.
300,000
22,307,740,000 ریال
531,137 $
12
3 / 1399
پرویز خان
امارات متحده عربي
76012000
آلياژهاي آلومينيوم، کارنشده.
319,942
21,194,397,008 ریال
504,629 $
مجموع کل (ریال): 764,430,161,113
مجموع کل (دلار): 18,200,718