آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور عراق گمرک پرويز خانآمار کل واردات از کشور عراق گمرک پرويز خان 11 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
10 / 1399
پرویز خان
عراق
76012000
آلياژهاي آلومينيوم، کارنشده.
1,167,000
81,478,467,020 ریال
1,939,964 $
2
9 / 1399
پرویز خان
عراق
76012000
آلياژهاي آلومينيوم، کارنشده.
1,095,800
75,263,112,290 ریال
1,791,979 $
3
8 / 1399
پرویز خان
عراق
76012000
آلياژهاي آلومينيوم، کارنشده.
853,000
57,057,362,550 ریال
1,358,509 $
4
4 / 1399
پرویز خان
عراق
76012000
آلياژهاي آلومينيوم، کارنشده.
745,000
48,005,709,750 ریال
1,142,993 $
5
5 / 1399
پرویز خان
عراق
76012000
آلياژهاي آلومينيوم، کارنشده.
466,000
30,966,942,600 ریال
737,308 $
6
11 / 1399
پرویز خان
عراق
76012000
آلياژهاي آلومينيوم، کارنشده.
400,000
28,167,180,000 ریال
670,647 $
7
12 / 1399
پرویز خان
عراق
76012000
آلياژهاي آلومينيوم، کارنشده.
400,000
28,105,356,000 ریال
669,175 $
8
3 / 1399
پرویز خان
عراق
76012000
آلياژهاي آلومينيوم، کارنشده.
372,580
27,698,426,440 ریال
659,486 $
9
7 / 1399
پرویز خان
عراق
76012000
آلياژهاي آلومينيوم، کارنشده.
300,000
20,415,168,000 ریال
486,075 $
10
2 / 1399
پرویز خان
عراق
76012000
آلياژهاي آلومينيوم، کارنشده.
127,420
8,724,855,180 ریال
207,735 $
11
6 / 1399
پرویز خان
عراق
76012000
آلياژهاي آلومينيوم، کارنشده.
103,500
8,280,828,000 ریال
197,163 $
مجموع کل (ریال): 414,163,407,830
مجموع کل (دلار): 9,861,034