آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور فدراسیون روسيه گمرک چابهارآمار کل واردات از کشور فدراسیون روسيه گمرک چابهار 5 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
2 / 1399
چابهار
فدراسیون روسيه
10019900
ساير مخلوط هاي گندم غير مذكور در جاي ديگر
270,877,720
3,155,536,964,259 ریال
75,131,832 $
2
1 / 1399
چابهار
فدراسیون روسيه
10019900
ساير مخلوط هاي گندم غير مذكور در جاي ديگر
70,349,488
867,551,715,007 ریال
20,655,993 $
3
9 / 1399
چابهار
فدراسیون روسيه
10019920
گندم معمولي
68,192,400
762,933,127,484 ریال
18,165,074 $
4
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
فدراسیون روسيه
10019920
گندم معمولي
57,169,290
678,981,134,480 ریال
16,166,217 $
5
3 / 1399
چابهار
فدراسیون روسيه
10019900
ساير مخلوط هاي گندم غير مذكور در جاي ديگر
7,300,339
84,823,186,594 ریال
2,019,600 $
مجموع کل (ریال): 5,549,826,127,824
مجموع کل (دلار): 132,138,716