آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور چين گمرک کرمانشاهآمار کل واردات از کشور چين گمرک کرمانشاه 24 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
9 / 1399
کرمانشاه
چين
85141090
کوره ها و فرها که با مقاومت ا لکتريکي گرم مي شوند بجز کوره دندا نسازي
554,529
170,858,893,667 ریال
4,068,069 $
2
6 / 1399
کرمانشاه
چين
87089421
اجزاء و قطعات براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي
75,966
37,080,088,600 ریال
882,859 $
3
5 / 1399
کرمانشاه
چين
87089421
اجزاء و قطعات براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي
43,214
23,294,438,604 ریال
554,629 $
4
2 / 1399
کرمانشاه
چين
87089421
اجزاء و قطعات براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي
39,769
19,013,526,720 ریال
452,703 $
5
4 / 1399
کرمانشاه
چين
87089421
اجزاء و قطعات براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي
28,654
16,395,357,321 ریال
390,366 $
6
5 / 1399
کرمانشاه
چين
87088041
اجزاء و قطعات براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي
99,551
15,208,514,400 ریال
362,107 $
7
3 / 1399
کرمانشاه
چين
87089421
اجزاء و قطعات براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي
28,627
12,525,152,640 ریال
298,218 $
8
5 / 1399
کرمانشاه
چين
85072010
انباره هاي برقي سرب - اسيد، از نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني
97,866
11,767,313,400 ریال
280,174 $
9
9 / 1399
کرمانشاه
چين
85072010
انباره هاي برقي سرب - اسيد، از نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني
99,960
11,280,912,000 ریال
268,593 $
10
5 / 1399
کرمانشاه
چين
85049000
اجزاء قطعات ترا نسفورماتورها، ا لقاءکننده ها و مبدلهاي ا ستاتيک برقي
27,608
10,038,978,000 ریال
239,023 $
11
11 / 1399
کرمانشاه
چين
85049000
اجزاء قطعات ترا نسفورماتورها، ا لقاءکننده ها و مبدلهاي ا ستاتيک برقي
26,020
9,895,385,500 ریال
235,604 $
12
2 / 1399
کرمانشاه
چين
85049000
اجزاء قطعات ترا نسفورماتورها، ا لقاءکننده ها و مبدلهاي ا ستاتيک برقي
31,594
9,556,636,117 ریال
227,539 $
13
11 / 1399
کرمانشاه
چين
84136020
تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني
14,947
7,742,476,800 ریال
184,345 $
14
10 / 1399
کرمانشاه
چين
87089421
اجزاء و قطعات براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي
14,947
7,681,795,200 ریال
182,900 $
15
7 / 1399
کرمانشاه
چين
84136020
تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني
14,947
7,634,736,000 ریال
181,779 $
16
12 / 1399
کرمانشاه
چين
87089421
اجزاء و قطعات براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي
15,778
7,073,174,000 ریال
168,409 $
17
7 / 1399
کرمانشاه
چين
87089421
اجزاء و قطعات براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي
15,778
6,965,833,500 ریال
165,853 $
18
12 / 1399
کرمانشاه
چين
85072010
انباره هاي برقي سرب - اسيد، از نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني
47,964
6,198,659,600 ریال
147,587 $
19
9 / 1399
کرمانشاه
چين
85049000
اجزاء قطعات ترا نسفورماتورها، ا لقاءکننده ها و مبدلهاي ا ستاتيک برقي
16,314
5,942,202,480 ریال
141,481 $
20
11 / 1399
کرمانشاه
چين
87088041
اجزاء و قطعات براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي
49,096
4,517,093,701 ریال
107,550 $
21
10 / 1399
کرمانشاه
چين
85072010
انباره هاي برقي سرب - اسيد، از نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني
25,550
3,311,798,000 ریال
78,852 $
22
1 / 1399
کرمانشاه
چين
85072010
انباره هاي برقي سرب - اسيد، از نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني
25,500
3,174,545,500 ریال
75,584 $
23
4 / 1399
کرمانشاه
چين
87088041
اجزاء و قطعات براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي
25,019
2,618,307,658 ریال
62,341 $
24
9 / 1399
کرمانشاه
چين
87088041
اجزاء و قطعات براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي
23,828
2,372,504,400 ریال
56,488 $
مجموع کل (ریال): 412,148,323,808
مجموع کل (دلار): 9,813,053