آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور ترکيه گمرک کرمانآمار کل واردات از کشور ترکيه گمرک کرمان 30 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
8 / 1399
کرمان
ترکيه
84559000
اجزاء و قطعات ماشين هاي نورد فلزات (غير ازغلتک ها)
189,861
42,042,477,480 ریال
1,001,011 $
2
9 / 1399
کرمان
ترکيه
84559000
اجزاء و قطعات ماشين هاي نورد فلزات (غير ازغلتک ها)
164,199
35,540,907,452 ریال
846,212 $
3
10 / 1399
کرمان
ترکيه
69021000
محصولات سراميكي ساختماني (آجر، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آن هايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50% وزني عناصر منيزيم، كلسيم، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم
387,606
26,339,377,598 ریال
627,128 $
4
9 / 1399
کرمان
ترکيه
85371090
ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز.. براي ولتاژتا 1000 ولت بجز موا رد مذکور
14,230
17,364,910,640 ریال
413,450 $
5
2 / 1399
کرمان
ترکيه
85352120
دژنکتور براي ولتاژ كمتر از 72.5 كيلوولت و بيشتر از 1000ولت
9,005
14,118,866,640 ریال
336,163 $
6
9 / 1399
کرمان
ترکيه
85013400
الكتروموتورها و ژنرا تورها با جريان مستقيم به قدرت بيشترا ز 375 کيلووا ت
38,600
12,952,267,286 ریال
308,387 $
7
7 / 1399
کرمان
ترکيه
55033000
ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده
168,588
12,282,699,565 ریال
292,445 $
8
9 / 1399
کرمان
ترکيه
84304190
ساير ماشين آلات سوراخ کردن زمين يا چاه کنده : قادر به حرکت بدون نيروي محرکه خارجي (خودرو) بجز انواع دريل واگن تا شش اينچ
21,084
9,303,519,856 ریال
221,512 $
9
8 / 1399
کرمان
ترکيه
55013000
دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک.
113,462
8,905,235,263 ریال
212,029 $
10
4 / 1399
کرمان
ترکيه
55033000
ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده
97,749
8,406,412,848 ریال
200,153 $
11
12 / 1399
کرمان
ترکيه
84559000
اجزاء و قطعات ماشين هاي نورد فلزات (غير ازغلتک ها)
40,600
8,267,832,000 ریال
196,853 $
12
12 / 1399
کرمان
ترکيه
55013000
دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک.
90,545
8,045,806,064 ریال
191,567 $
13
10 / 1399
کرمان
ترکيه
84559000
اجزاء و قطعات ماشين هاي نورد فلزات (غير ازغلتک ها)
49,550
7,915,025,246 ریال
188,453 $
14
7 / 1399
کرمان
ترکيه
54072010
پارچه هاي تاروپودباف که ازنواريا اشکال همانند از پلي پروپيلن با ترا کم تاري از 105 در دسيمتر وتراكم پودي حداقل 64 در دسيمتر وتراكم پودي حداقل 64 در دسيمتر به عرض 200 سانتيمتر ووزن 90 در متر مربع
29,340
6,020,734,380 ریال
143,351 $
15
6 / 1399
کرمان
ترکيه
55013000
دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک.
73,242
5,750,071,950 ریال
136,906 $
16
7 / 1399
کرمان
ترکيه
84834010
انواع جعبه دنده (Gearbox) صنعتي (غيرخودرو)
8,589
5,246,845,920 ریال
124,925 $
17
11 / 1399
کرمان
ترکيه
84559000
اجزاء و قطعات ماشين هاي نورد فلزات (غير ازغلتک ها)
21,700
4,590,522,000 ریال
109,298 $
18
7 / 1399
کرمان
ترکيه
85352120
دژنکتور براي ولتاژ كمتر از 72.5 كيلوولت و بيشتر از 1000ولت
3,077
4,084,884,000 ریال
97,259 $
19
12 / 1399
کرمان
ترکيه
55033000
ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده
43,361
3,763,865,750 ریال
89,616 $
20
7 / 1399
کرمان
ترکيه
81110090
مصنوعات از منگنز
38,000
3,441,394,105 ریال
81,938 $
21
5 / 1399
کرمان
ترکيه
54072010
پارچه هاي تاروپودباف که ازنواريا اشکال همانند از پلي پروپيلن با ترا کم تاري از 105 در دسيمتر وتراكم پودي حداقل 64 در دسيمتر وتراكم پودي حداقل 64 در دسيمتر به عرض 200 سانتيمتر ووزن 90 در متر مربع
16,568
3,270,675,721 ریال
77,873 $
22
4 / 1399
کرمان
ترکيه
54072010
پارچه هاي تاروپودباف که ازنواريا اشکال همانند از پلي پروپيلن با ترا کم تاري از 105 در دسيمتر وتراكم پودي حداقل 64 در دسيمتر وتراكم پودي حداقل 64 در دسيمتر به عرض 200 سانتيمتر ووزن 90 در متر مربع
17,670
3,267,397,541 ریال
77,795 $
23
12 / 1399
کرمان
ترکيه
54072010
پارچه هاي تاروپودباف که ازنواريا اشکال همانند از پلي پروپيلن با ترا کم تاري از 105 در دسيمتر وتراكم پودي حداقل 64 در دسيمتر وتراكم پودي حداقل 64 در دسيمتر به عرض 200 سانتيمتر ووزن 90 در متر مربع
11,275
2,557,294,536 ریال
60,888 $
24
4 / 1399
کرمان
ترکيه
85362010
کليدهاي اتوماتيک قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت
1,100
2,267,925,666 ریال
53,998 $
25
4 / 1399
کرمان
ترکيه
55013000
دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک.
25,843
2,256,467,331 ریال
53,725 $
26
4 / 1399
کرمان
ترکيه
85389010
اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536
1,640
1,286,691,232 ریال
30,636 $
27
8 / 1399
کرمان
ترکيه
85013400
الكتروموتورها و ژنرا تورها با جريان مستقيم به قدرت بيشترا ز 375 کيلووا ت
3,300
1,119,177,750 ریال
26,647 $
28
7 / 1399
کرمان
ترکيه
85364190
ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD
46
981,000,000 ریال
23,357 $
29
7 / 1399
کرمان
ترکيه
28046900
حاوي كمتر ا ز99/99% وزني سيليسيم
8,000
683,318,325 ریال
16,269 $
30
4 / 1399
کرمان
ترکيه
85363010
کليدهاي قطع ووصل غيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت
80
253,881,302 ریال
6,045 $
مجموع کل (ریال): 262,327,485,447
مجموع کل (دلار): 6,245,889