مناقصه - انتخاب مجری تامین پهنای باند اینترنت

زمان پایان : 1402/11/11 * اتمام یافته است *

مناقصه
انتخاب مجری " تامین پهنای باند اینترنت"
کلیه اسناد و شرایط مناقصه در دفتر واحد اداری و پشتیبانی موجود بوده و متقاضیان می تواند پس از اطلاع از شرایط معامله نسبت به تکمیل فرم پیشنهاد خود اقدام لازم را معمول دارند .

مناقصه - انتخاب مجری تامین پهنای باند اینترنت