مناقصه انتخاب مجری " تامین تجهیزات سمعی و بصری"

زمان پایان : 1402/11/17 * اتمام یافته است *

مناقصه انتخاب مجری " تامین تجهیزات سمعی و بصری"
کلیه اسناد و شرایط مناقصه در دفتر واحد اداری و پشتیبانی موجود بوده و متقاضیان می تواندد پس از اطلاع از شرایط معامله نسبت به تکمیل فرم پیشنهاد خود اقدام لازم را معمول دارند .

مناقصه انتخاب مجری