آگهی مناقصه عمومی - خدمات توزیع ماهنامه آینده‌نگر

زمان پایان : 1403/02/29 * اتمام یافته است *

احتراما، از آنجاییکه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در نظر دارد خدمات مربوط به چاپ ماهنامه آینده نگر خود را در دو بخش -۱ مدیریت تامین کاغذ متن، کاغذ جلد و زینک و -۲ تامین خدمات عملیات لیتوگرافی، چاپ و نظارت فنی مورد نیاز نشریه مذکور را از طریق برگزاری مناقصه محدود به شرکت های مجرب واگذار نماید، لذا بدینوسیله از آن شرکت محترم دعوت می گردد تا در صورت تمایل به شرکت در مناقصه مزبور نسبت به دریافت اسناد مناقصه و تحویل آن به صورت درب بسته حداکثر تا روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ به واحد پشتیبانی و امور قراردادها اقدام فرمایید

آگهی مناقصه عمومی - خدمات توزیع ماهنامه آینده‌نگر