آگهی مناقصه عمومی - خرید تجهیزات سرور و ذخیره سازی اطلاعات، شبکه و فایروال، تلفن دیجیتال (VOIP)، برق اضطراری (UPS) و عایق سازی و استاندارد سازی اتاق سرور

زمان پایان : 1401/07/19 * اتمام یافته است *

آگهی مناقصه عمومی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در نظر دارد خرید تجهیزات سرور و ذخیره سازی اطلاعات، شبکه و فایروال، تلفن دیجیتال (VOIP)، برق اضطراری (UPS) و عایق سازی و استاندارد سازی اتاق سرور خود را مطابق با مشخصات جدول ذیل به اشخاص حقوقی ارائه دهنده خدمات مذکور در شهر تهران و عضو اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران، سازمان نظام صنفی رایانه ای و شورای عالی انفورماتیک و دارای گواهی افتا و صلاحیت پیمانکاری (HSE) از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.

واجدین شرایط میتوانند از روز شنبه مورخ 1401/7/2 لغایت 1401/7/19 همراه با معرفی نامه کتبی جهت دریافت اسناد به آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، روبروی خیابان 21 ام، شماره 82، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، طبقه چهارم (واحد امور اداری و پشتیبانی) مراجعه نمایند. شایان ذکر است اشخاص حقوقی با توجه به شرح فعالیت خود و در صورت تمایل میتوانند در یک و یا چند موضوع جدول ذیل شرکت نمایند.

تاریخ تحویل اسناد حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1401/7/19 در مکان دریافت اسناد میباشد.

امور اداری و پشتیبانی اتاق بازرگانی تهران

آگهی مناقصه عمومی - خرید تجهیزات سرور و ذخیره سازی اطلاعات، شبکه و فایروال، تلفن دیجیتال (VOIP)، برق اضطراری (UPS) و عایق سازی و استاندارد سازی اتاق سرور