آگهی مناقصه عمومی خرید پارتیشن اداری

زمان پایان : 1401/09/23 * اتمام یافته است *

آگهی مناقصه عمومی
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در نظر دارد خرید پارتیشن اداری مورد نیاز پروژه ساختمان مطهری خود را مطابق با مشخصات جدول ذیل به اشخاص حقوقی ارائه دهنده خدمات مذکور در شهر تهران و دارای عضویت در اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.
واجدین شرایط می توانند از تاریخ انتشار این آگهی لغایت 1401/09/23 همراه با معرفی نامه کتبی جهت دریافت اسناد به آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، روبروی خیابان 21 ام، شماره 82 ، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، طبقه چهارم ( واحد امور اداری و پشتیبانی) مراجعه نمایند.
تاریخ تحویل اسناد حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهار شنبه مورخ 1401/09/23 در مکان دریافت اسناد می باشد.

[دریافت فایل جدول مشخصات]

آگهی مناقصه عمومی خرید پارتیشن اداری