آگهی مناقصه پروژه ساخت و اجرا "اتاق بیصدا “Silent Room "

زمان پایان : 1401/12/27 * اتمام یافته است *

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در نظر دارد پروژه ساخت و اجرای "اتاق بیصدا “Silent Room " مورد نیاز ساختمان مرکزی خود را مطابق با مشخصات فنی (پیوست) به اشخاص حقوقی ارائه دهنده خدمات مذکور در شهر تهران از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.
واجدین شرایط می توانند از تاریخ 1401/12/20 این آگهی لغایت 1401/12/27 همراه با معرفی نامه کتبی جهت دریافت اسناد به آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، روبروی خیابان 21 ام، شماره 82، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، طبقه چهارم ( واحد امور اداری و پشتیبانی) مراجعه نمایند.
تاریخ تحویل اسناد حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1401/12/27 در مکان دریافت اسناد می باشد.
امور اداری و پشتیبانی

[دریافت فایلهای مربوطه]

آگهی مناقصه پروژه ساخت و اجرا