اگهی مناقصه عمومی خدمات بسته بندی و توزیع ماهنامه آینده نگر و کارت عضویت / بازرگانی

زمان پایان : 1402/06/21 * اتمام یافته است *

آگهی مناقصه عمومی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در نظر دارد خدمات بسته بندی و توزیع ماهنامه آینده نگر و کارت عضویت / بازرگانی خود را از طریق مناقصه به اشخاص حقوقی (اعم از دولتی و غیر دولتی) دارای مجوز و ساکن شهر تهران واگذار کند.

واجدان شرایط می توانند از تاریخ انتشار این آگهی لغایت 1402/11/14 همراه با معرفی نامه کتبی جهت دریافت اسناد به آدرس : تهران - خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)، روبه روی خیابان 21 ام، شماره 82 - اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، طبقه چهارم (واحد امور اداری و پشتیبانی) مراجعه کنند.

تاریخ تحویل اسناد حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 1402/11/14 در مکان دریافت اسناد است.

امور اداری و پشتیبانی اتاق بازرگانی تهران

اگهی مناقصه عمومی خدمات بسته بندی و توزیع ماهنامه آینده نگر و کارت عضویت / بازرگانی