آگهی مناقصه عمومی - تامین کاغذ و جلد و خدمات چاپ ماهنامه آینده نگر

زمان پایان : 1402/11/14 * اتمام یافته است *

آگهی مناقصه عمومی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در نظر دارد تامین کاغذ و جلد و خدمات چاپ ماهنامه آینده نگر خود را با مشخصات ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد صلاحیت و ساکن شهر تهران واگذار کند..

واجدان شرایط می توانند از تاریخ 1402/10/19 این آگهی لغایت 1402/11/03 همراه با معرفی نامه کتبی جهت دریافت اسناد به آدرس : تهران - خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)، روبه روی خیابان 21 ام، شماره 82 - اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، طبقه چهارم (واحد امور اداری و پشتیبانی) مراجعه کنند.

تاریخ تحویل اسناد حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 1402/11/03 در مکان دریافت اسناد است.

امور اداری و پشتیبانی اتاق بازرگانی تهران

آگهی مناقصه عمومی - تامین کاغذ و جلد و خدمات چاپ ماهنامه آینده نگر