هیئت رئیسه

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

محمود نجفی عرب

رئیس اتاق تهران

najafiarab@tccim.ir

مهدی صادقی

نایب رئیس اتاق تهران

sadeghi@tccim.ir

شهاب جوانمردی

نایب رئیس اتاق تهران

javanmardi@tccim.ir

عباس آرگون

خزانه دار و عضو هیئت رئیسه اتاق تهران

argon@tccim.ir

فرزین فردیس

منشی و عضو هیئت رئیسه اتاق تهران

fardis@tccim.ir

بهمن عشقی

دبیرکل اتاق تهران

SecretaryGeneral@tccim.ir

هیئت نمایندگان

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران