خدمات عضویت

اتاق بازرگانی صنایع، معادن، کشاورزی تهران با ایجاد پنجره واحد عضویت، پیوستن تمامی فعالان اقتصادی به اتاق تهران را تسهیل کرده است
که از انواع خدمات ویژه این نهاد در زمینه های مختلف کسب و کار بهره مند گردند.

چرا عضویت در اتاق تهران مهم است

  • عضو اتاق برای ادامه و توسعه کسب و کار خود از سوی اتاق تهران حمایت می شود.
  • عضو اتاق از فرصت‌های کسب و کار توسط اتاق مطلع می شود.
  • عضو اتاق از سوی اتاق به کارفرمایان و نهادهای مرتبط معرفی می شود.
  • عضو اتاق از خدمات اتاق بهره‌مند می شود.
  • عضو اتاق در فعالیت‌های اتاق درگیر می شود و ایفای نفش می نماید
  • عضو اتاق به شبکه صنف یا صنعت خود مرتبط می شود.