خدمات عضویت

اتاق بازرگانی صنایع، معادن، کشاورزی تهران با ایجاد پنجره واحد عضویت، پیوستن تمامی فعالان اقتصادی به اتاق تهران را تسهیل کرده است
که از انواع خدمات ویژه این نهاد در زمینه های مختلف کسب و کار بهره مند گردند.

مراحل دریافت عضویت اتاق تهران

تمدید کارت عضویت

1- درخواست متقاضی
   • ثبت نام در سامانه توسط متقاضی
   • ثبت نام توسط کارشناسان
2- ارتباط کارشناس با متقاضی ( از طریق تلفن و واتس آپ) جهت بررسی مدارک
3- آغاز فرآیند جهت تمدید کارت
4- استفاده از مدارک موجود سال گذشته در سامانه در صورت نبودن مدارک درخواست ارسال مدارک از طریق واتس آپ
5- تکمیل فرایند و ارسال جهت پرداخت
6- تایید نهایی از طرف متقاضی در خصوص اطلاعات درج شده در سامانه
7- ارسال جهت تایید و امضاء
8- بررسی اتاق ایران
9- تایید از طرف اتاق ایران و ارسال برای چاپ
10- چاپ کارت و ارسال از طریق پست

صدور کارت عضویت

1- درخواست متقاضی
   • مراجعه حضوری
   • جذب توسط کارشناسان
   • ثبت نام در سامانه اتاق توسط متقاضی
2- ارتباط کارشناس با متقاضی ( از طریق تلفن و واتس آپ) جهت دریافت مدارک
3- ثبت نام و ایجاد فرایند کارت عضویت در سامانه
4- اعلام نواقص و در صورت تایید، ارسال جهت پرداخت حق عضویت
5- پرداخت حق عضویت توسط متقاضی
6- ارسال جهت تایید به اتاق ایران
7- چاپ و پست