خدمات عضویت

اتاق بازرگانی صنایع، معادن، کشاورزی تهران با ایجاد پنجره واحد عضویت، پیوستن تمامی فعالان اقتصادی به اتاق تهران را تسهیل کرده است
که از انواع خدمات ویژه این نهاد در زمینه های مختلف کسب و کار بهره مند گردند.

مدارک مورد نیاز عضویت و کارت بازرگانی

توجه : ارائه کلیه خدمات ثبت نام در سامانه هوشمند برای صدور و تمدید کارت عضویت بصورت رایگان توسط کارشناسان اتاق انجام می شود.

مدارک دریافت کارت عضویت حقیقی

1- داشتن حد اقل 20 شمسی
2- کارت ملی و شناسنامه
3- مدرک تحصیلی حداقل دیپلم

تبصره: دارندگان کارت عضویت در هنگام تمدید، از مفاد بند 3 مستثنی می باشند

4- دارابودن پروانه فعالیت اقتصادی یا ارائه معرفی نامه از پارک های علم و فن آوری و مراکز رشد و یا گواهی ثبت در دفتر تجاری از حوزه مربوطه ملاک عمل خواهد بود.
5- امضا تعهدنامه منشور عضویت
6- پرداخت حق ورودی و حق عضویت سالانه

مدارک دریافت کارت عضویت حقوقی

1- داشتن حد اقل 20 شمسی
2- کارت ملی و شناسنامه
3- مدرک تحصیلی حداقل دیپلم
4- تبصره: دارندگان کارت عضویت در هنگام تمدید، از مفاد بند 3 مستثنی می باشند
5- دارابودن پروانه فعالیت اقتصادی یا ارائه معرفی نامه از پارک های علم و فن آوری و مراکز رشد و یا گواهی ثبت در دفتر تجاری از حوزه مربوطه ملاک عمل خواهد بود.
6- امضا تعهدنامه منشور عضویت
7- ارائه روزنامه تاسیس شرکت تا آخرین تغییرات
8- ارائه کلیه صفحات اساسنامه شرکت
9- پرداخت حق ورودی و حق عضویت سالانه

[دانلود فایل pdf]