خدمات عضویت

اتاق بازرگانی صنایع، معادن، کشاورزی تهران با ایجاد پنجره واحد عضویت، پیوستن تمامی فعالان اقتصادی به اتاق تهران را تسهیل کرده است
که از انواع خدمات ویژه این نهاد در زمینه های مختلف کسب و کار بهره مند گردند.

آیین نامه نحوه پذیرش و تمدید عضویت در اتاق های ایران

آیین نامه نحوه پذیرش، تمدید و تجدید عضویت در اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مصوب 1398/5/13 شورایعالی نظارت بر اتاق ایران

ماده 1 -شرایط و مدارك عضویت

کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که در ایران به امور بازرگانی، صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدماتی و خدمات وابسته به این نوع فعالیتها اشتغال دارند، میتوانند با تکمیل برگ عضویت و رعایت شرایط و ارائه مدارك به عضویت اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی درآیند.

الف- اشخاص حقیقی

1 -داشتن حداقل 20 سال شمسی.
2 -تصویر شناسنامه و کارت ملی.
3 -دارا بودن حداقل مدرك تحصیلی دیپلم.
تبصره:دارندگان کارت عضویت در هنگام تمدید، ازمفاد بند 3 مستثنی میباشند.
4 -دارابودن پروانه فعالیت اقتصادی اعم از تولیدی، توزیعی، کشاورزی، خدماتی و خدمات وابسته این فعالیتها و سایر فعالیتهایی که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی بعنوان رشته های اشتغال معرفی شدهاند. همچنین، ارائه معرفینامه از پارکهای علم و فنآوری و مراکز رشد و یا گواهی ثبت در دفتر تجاری از حوزه مربوط، ملاك عمل خواهد بود.
5 -امضاء تعهدنامه موضوع ماده 2 آئین نامه.
6 -پرداخت حق ورودی و حق عضویت سالانه.

ب- اشخاص حقوقی

1 -تصویر شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل.
2 -مدیرعامل شخص حقوقی، باید حائز شرایط مندرج در بندهای 1 ،3 و 4 ذیل بند الف ماده 1 باشد و
تعهدنامه موضوع ماده 2 آییننامه را به نمایندگی از سوی شخص حقوقی امضاء نماید.
3 -تصویر اساسنامه و آگهی رسمی تأسیس و آگهی رسمی آخرین تغییرات اساسنامه و مدیران و ارائه آگهی تغییرات بعدی آن به اتاق ذیربط.
4 -پرداخت حق ورودی و حق عضویت سالانه.
تبصره 1 :کارت عضویت اشخاص حقوقی، بنام شخص حقوقی صادر میشود و نام مدیرعامل بعنوان نماینده آن بر روی کارت عضویت درج و عکس وی الصاق خواهد شد.
تبصره 2 :مدارك لازم جهت عضویت اتباع خارجی:
الف- اتباع حقیقی خارجی: گذرنامه و تصویر پروانه اقامت
ب- اتباع حقوقی خارجی: گذرنامه و مجوز ثبت شعبه، نمایندگی یا شرکت
تبصره 3 :در مورد کلیه اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی، حق ورودی صرفاً در اولین سال عضویت دریافت میشود و دارنده کارت عضویت در سالهای بعد، جهت تمدید کارت، فقط حق عضویت را پرداخت خواهد نمود. میزان حق ورودی و حق عضویت، هر سال با پیشنهاد هیأت رئیسه اتاق ایران به تصویب هیأت نمایندگان اتاق ایران می رسد و جهت اجرا، ابلاغ خواهد شد.
تبصره 4 :شاغلین تمام وقت، مستخدمین وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و نیروهای مسلح و قوای سه گانه نمیتوانند به عضویت اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی درآیند. چنانچه پس از صدور کارت عضویت، رابطه استخدامی مذکور کشف یا ایجاد شود، کارت عضویت صادر شده، لغو میگردد.
تبصره 5 :نمایندگان منصوب دولت در هیأت نمایندگان اتاقهای تهران و ایران، از موضوع تبصره 4 ،مستثنی خواهند بود.

[دانلود فایل pdf]