رامین خسروخاور

عضو هیئت نمایندگان اتاق88986847

88996001

ramin@khosrokhavar.com

تهران زرتشت خ.کبکانیان خ.شهید برادران غفاری پلاک 26

ارتباط با نماینده

جهت طرح سوال خود از نماینده محترم اتاق تهران اطلاعات ذیل را تکمیل فرمایید.

ارسال پیام