علیرضا کیانی آذربایجانی

عضو هیئت نمایندگان اتاق22042511

26201107

kiani_my@yahoo.com

تهران جردن بالاتر از اسفندیار کوچه ایرج پلاک 30 ط چهارم غربی

ارتباط با نماینده

جهت طرح سوال خود از نماینده محترم اتاق تهران اطلاعات ذیل را تکمیل فرمایید.

ارسال پیام