ابوالفتح صانعی

عضو هیئت نمایندگان اتاق88721753

88721872

خیابان میرزای شیرازی بین مطهری و شهید بهشتی خیابان ناهید شماره ۲۳

ارتباط با نماینده

جهت طرح سوال خود از نماینده محترم اتاق تهران اطلاعات ذیل را تکمیل فرمایید.

ارسال پیام