سعید تاجیک

عضو هیئت نمایندگان اتاق88005693

88020540

tajik@isqico.ir

تهران کارگر شمالی پلاک 1847

ارتباط با نماینده

جهت طرح سوال خود از نماینده محترم اتاق تهران اطلاعات ذیل را تکمیل فرمایید.

ارسال پیام