راهنمای تجارت و سرمایه گذاری در اتیوپی

1402/05/29

راهنمای تجارت و سرمایه گذاری در اتیوپی در پیوست قابل مشاهده و بهره برداری است : 

 

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_tojar.pdf

...