کمیسیون مشترک صنعت و معدن، تسهیل تجارت و بازار پول و سرمایه - 1397/01/28