همایش تجاری ایران و روسیه با حضور گسترده فعالان اقتصادی