چهل و سومین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران - دوره نهم