دهمین دوره انتخابات هیات نمایندگان اتاق تهران - گزارش سوم