مراسم رونمایی از مرکز اسناد دیجیتال اتاق بازرگانی تهران