بازدید خبرنگاران از بیمارستان بازرگانان اتاق تهران