مدارک مورد نیاز جهت صدور معرفی نامه توسط بخش امور ویزا:

1-درخواست تائیدیه کارت/ گواهی تائیدیه سنوات ( درصورت درخواست تائیدیه سنوات)
   - تصویر درخواست کتبی
   - تصویر کارت بازرگانی
   - تصویر روزنامه رسمی (درصورت معرفی اعضای هیات مدیره)

2-درخواست معرفی نامه به سفارت

 :: حقوقی- مدیرعامل
   - تصویر درخواست کتبی
   - تصویر کارت بازرگانی
   - تصویر گذرنامه
   - تصویر دعوتنامه

:: حقوقی- اعضای هیات مدیره، سهامداران و بازرسین
   - تصویر معرفی نامه شرکت
   - تصویر کارت بازرگانی
   - تصویر گذرنامه
   - تصویر دعوتنامه
   - تصویر روزنامه رسمی

:: حقوقی- کارکنان شرکت
   - تصویر معرفی نامه شرکت
   - تصویر کارت بازرگانی
   - تصویر گذرنامه
   - تصویر دعوتنامه
   - تصویر لیست بیمه

:: حقیقی
   - تصویر درخواست کتبی
   - تصویر کارت بازرگانی
   - تصویر گذرنامه
   - تصویر دعوتنامه
   - تصویر همراهان (نیاز به ارسال لیست بیمه)

3-درخواست معرفی نامه به اداره گذرنامه
   - تصویر درخواست کتبی
   - تصویر کارت بازرگانی
   - تصویر رسید (درصورت مفقودی)
   - تصویر گذرنامه مهمان

نحوه دعوت از مدیران و کارشناسان خارجی
درصورتیکه اعضای اتاق علاقمند به دعوت از مدیران و کارشناسان خارجی می باشند می بایست به سایت وزارت امور خارجه به آدرس ذیل مراجعه فرمایند و در سامانه این سایت ثبت نام و با دریافت نام کاربری و رمز عبور نسبت به تکمیل فرم های دعوت از مدیران و کارشناسان خارجی اقدام نمایند.
https://evisabusiness.mfa.ir