آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار ارائه دهنده خدمات تنظیف، نگهبانی، تاسیسات و فضای سبز

زمان پایان : 1402/11/30 * اتمام یافته است *

مناقصه انتخاب مجری " پیمانکار ارائه دهنده خدمات تنظیف، نگهبانی، تاسیسات و فضای سبز"

آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار ارائه دهنده خدمات تنظیف، نگهبانی، تاسیسات و فضای سبز