مازیار نوربخش

عضو هیئت نمایندگان اتاق42084000

42084208

noorbakhsh@remisco.com

تهران ابتدای خیابان مطهری خیابان سربداران شماره 28 شرکت افراز پرداز رمیس

ارتباط با نماینده

جهت طرح سوال خود از نماینده محترم اتاق تهران اطلاعات ذیل را تکمیل فرمایید.

ارسال پیام