تاسیس کمیته مشترک بازرگانی ایران و صربستان

1401/04/13

تاسیس کمیته مشترک بازرگانی ایران و صربستان

اعضای واجد شرایط برای ثبت نام تا تاریخ 15 تیرماه 1401 فرصت دارند تا در نامه سربرگ دار درخواست خود را به شماره 88825111 فکس کنند.

شماره تماس : 85732388

 

 

...