نمایشگاه بین المللی کشاورزی و صنایع غذایی در آسیای میانه

1401/05/29

برگزاری نمایشگاه بین المللی کشاورزی و صنایع غذایی در آسیای میانه

مکان : آلماتی قزاقستان

زمان برگزاری : 11 الی 13 آبان ماه 1401

سایت : www.agroworld.kz/en

...