الزام دارندگان کالا به ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها

1401/08/23

برای کسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید : 

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_533d1b82-6ff9-4c8d-88b4-6b396ce6cfe7.pdf

...