اعزام هیأت اتاق بجنورد به ایتالیا و اسپانیا

1401/08/28

 

زمان : 8 الی 15 بهمن ماه 1401

تلفن تماس : 05832728237 داخلی 24

شماره تماس : 09029786181 امور بین الملل اتاق بجنورد

...