تعیین فرآینده الکترونیکی ثبت اطلاعات صادرکنندگان مرکبات به کشور چین

1401/09/09

نامه سازمان توسعه تجارت ایران درخصوص تعیین فرآینده الکترونیکی ثبت اطلاعات صادرکنندگان مرکبات به کشور چین 

برای دریافت اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید : 

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_11345.pdf

...