تقویم نمایشگاهی جمهوری تاجیکستان

1401/11/02

تقویم نمایشگاهی جمهوری تاجیکستان در فایل پیوست قابل مشاهده است : 

 

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_13873.pdf

...