الزامات بهداشت گیاهی برای صادرات پسته از ایران به برزیل

1401/12/11

برای دریافت اطلاعات بیشتر و الزامات به فایل پیوست مراجعه کنید : 

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_15088.pdf

 

...