اطلاع رسانی درخصوص ممنوعیت صادرات ریالی

1401/12/24

برای دریافت اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید :

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_15915.pdf

...