مناقصات در کشور ترکمنستان

1402/01/26

مناقصات در کشور ترکمنستان جهت ساخت بزرگراه و همچنین بازسازی و نوسازی ساختمان های موسسات و نهاد های وزارت فرهنگ 

برای دریافت اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید :

 

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_1315.pdf

...